گروه نیما ماشین

طـراحی محصول، طـراحی ماشین، طـراحی قالب، طراحی و ساخت انواع CNC و پریـنتر سـه بعـدی، مهندس معکوس

ارائـه خـدمات مـدل سازی به روش پـرینتـر سه بُعـدی

مـختصـری دربـاره ما

شـــرکــت پـــــدیده صـنعت ساخت نیمــــا

شرکت پدیده صنعت ساخت نیما در سال 1397 تاسیس گردید. ابتدا زمینه اصلی فعالیت این شرکت طراحی و تولید انواع CNC و پرینتر سه بعدی بود اما رفته رفته با افزایش محصولات تولید شده توسط واحد تحقیق و توسعه تعداد محصولات قابل عرضه این شرکت نیز بیشتر شد. هم اکنون فعالیت های شرکت پدیده صنعت ساخت نیما به دو گروه نیما ماشین و نیما چوب تقسیم می شود.

دسـته بندی محصـولات مـا

دســتـه بــــنـــدی
مــــحصــــــولات

دسترسی ما به تکنولوژی های مختلف از یک سو و حضور اعضای تیم در قسمت های مختلف صنعت و آشنایی با چالش های آن از سویی دیگر باعث شده محصولات دانش بنیان مختلفی در بازار فروش داشته باشیم.

مختصـری درباره اعضـای شـرکت

وحــید زاده احـمدی

مــدیرعامـل و موسس

فارغ التحصـیل دانشـگاه فـنی مـهاجر مقطـع کارشناسـی رشـته طراحـی و نقشـه کشی

نوید

نویــد زاده احــمدی

رئیـس هیئت مدیره

فرزانه نیــک نام

نائب رئیــس

مختصــری درباره خــدمات فــنی شـــرکت

خـــــدمـــات فــــنــی مــــهندســــــی
طــــــراحــــی صـــنعتـــــــی

شرکت پدیده صنعت ساخت نیما علاوه بر تولید محصولات برای بازار فروش، خدماتی نیز می تواند ارائه نماید. این خدمات در سه حوزه زیر ارائه می گردد.

خــدمات پــرینـــتر ســـــــه بــــــــــعدی

ارائه خـــدمــات پریــنتر ســه بعدی برای انـواع پرینترهای سـه بعدی FDM، DLP و SLA

خــــدمــات دســــتگاه های CNC

خــدمات دستگاه CNC چوب، فلــز و لیـــزر

خـدمات طراحی صنعـتی و دکوراسیون

طـراحی و نقشه کشی صـنعتی، طراحـی محصـول و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

نمــــــونه پـــروژه هــای
انجـــــام شــــــده

حــدود 10 ســال ســابقه طــراحـی